Tổng hợp Write-up cuộc thi WhiteHat Summer Contest 2017

Thảo luận trong 'Writeup Contest' bắt đầu bởi sunny, 29/05/17, 01:05 PM.

 1. nQg

  nQg W-------

  Tham gia: 05/01/15, 03:01 PM
  Bài viết: 25
  Đã được thích: 14
  Điểm thành tích:
  18
  Chưa thấy write-up các bài Crypto nhỉ :D
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 2. Sugi_b3o

  Sugi_b3o Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 30/08/16, 10:08 AM
  Bài viết: 400
  Đã được thích: 300
  Điểm thành tích:
  63
  Writeup Cat Ba island | Lĩnh vực: Cryptography | Số đội giải được 23 | Số điểm 200
  --hackmymoney--
  How well can you cheat? Want to kayak in Cat Ba island?
  Netcat: nc hackmymoney.wargame.whitehat.vn 1337
  http://material.wargame.whitehat.vn/contests/13/hackmymoney.zip
  <md5:3b611cd82cf9d7e63a61f4fad317b216>
  Backup:
  nc backup.wargame.whitehat.vn 31001
  http://bak.material.wargame.whitehat.vn/contests/13/hackmymoney.zip
  <md5:3b611cd82cf9d7e63a61f4fad317b216>

  Mã:
  #!/usr/bin/env python2
  from pwn import * # https://pypi.python.org/pypi/pwntools
  import argparse
  parser = argparse.ArgumentParser()
  parser.add_argument('host', nargs='?', default='hackmymoney.wargame.whitehat.vn')
  parser.add_argument('port', nargs='?', default=1337, type=int)
  parser.add_argument('--log-level', default='debug')
  args = parser.parse_args()
  context.log_level = args.log_level
  p = remote(args.host, args.port)
  
  def get_secret_code():
    p.recvuntil('Choose:\n')
    p.sendline('1')
    p.recvuntil('Your secret code: ')
    code = p.recvline().rstrip()
    log.info('Your secret code: %s', (code))
    return code
  def get_money(secret_code):
    p.recvuntil('Choose:\n')
    p.sendline('2')
    p.recvuntil('Give me your secret code: \n')
    p.sendline(secret_code)
    result = p.recvuntil(' ').strip()
    if result == 'Can':
      log.info('Can not get money')
      return None
    else:
      assert result == 'You'
      p.recvuntil('got:')
      got = p.recvline().strip()
      log.info('You got: %s', repr(got))
      p.recvuntil('You have: ')
      have = int(p.recvline().rstrip())
      log.info('You have: %d', have)
      return got
  
  code = get_secret_code()
  iv = bytearray(code.decode('hex'))
  log.info('iv: %s', repr(iv))
  
  got = get_money(bytes(iv).encode('hex'))
  assert got == '1'
  iv[4] ^= 88
  iv[5] ^= 8
  iv[6] ^= 88
  iv[7] ^= 88
  iv[8] ^= 75
  iv[9] ^= 64
  iv[10] ^= 80
  iv[11] ^= 88
  iv[12] ^= 64
  iv[13] ^= 64
  iv[14] ^= 24
  
  got = get_money(bytes(iv).encode('hex'))
  while True:
    n = random.randint(0, 255)
    log.info('xor: %d', n)
    modified_iv = bytearray(iv)
    modified_iv[3] ^= n
    modified_got = get_money(bytes(modified_iv).encode('hex'))
    if modified_got is not None and int(modified_got) > int(got):
      break
  Nguồn Kimiyuki Blog
   
  Chỉnh sửa cuối: 07/06/17, 05:06 PM
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  sunny thích bài này.
 3. Sugi_b3o

  Sugi_b3o Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 30/08/16, 10:08 AM
  Bài viết: 400
  Đã được thích: 300
  Điểm thành tích:
  63
  Writeup Da Nang | Lĩnh vực: Cryptography | Số đội giải được 19 | Số điểm 200
  Please help me to find the flag??????

  Downloadfile:

  http://material.wargame.whitehat.vn/contests/13/DaNang.zip

  Backup:

  http://bak.material.wargame.whitehat.vn/contests/13/DaNang.zip

  Dùng công cụ Python Undecompyle 6 để khôi phục source code
  Mã:
  $ uncompyle6 makefile.pyc
  # uncompyle6 version 2.9.11
  # Python bytecode 2.7 (62211)
  # Decompiled from: Python 3.5.2 (default, Nov 17 2016, 17:05:23)
  # [GCC 5.4.0 20160609]
  # Embedded file name: /root/Desktop/ctf-2017/rade/makefile.py
  # Compiled at: 2017-04-21 20:42:38
  from FLAG import *
  from Crypto.Util.number import *
  p = getPrime(1024)
  q = getPrime(1024)
  n = p * q
  e1 = 17
  e2 = 23
  m1 = pow(flag, e1, n)
  m2 = pow(flag, e2, n)
  c1 = pow(m1 + 12345, e1, n)
  c2 = pow(m1 + 56789, e1, n)
  c3 = pow(m2 + 12345, e2, n)
  c4 = pow(m2 + 56789, e2, n)
  # okay decompiling makefile.pyc
  Decrypt
  Mã:
  #!/usr/bin/env python2
  import scryptos
  import gmpy2
  import Crypto.Util.number
  
  n = 23992456508721632904544057999056395984840598682551527471151904763246778638836805311058576074076544471814362118450963752614808101805018226501728749753154687251596663180454809994272928278066817153483685668132338944992849111855590973474678454159123639456555256485147196164078477717189520027988101925788303558976065942012105491523422884349644306896086216721825961334666043695121350988761613913914655313225263251356627080558127266206207253980892813908459449433940028268804981985006285644508736389967109173883994849116220035021283230523958640143355551140077459561176550844398278642511471910168765368624465988996082307992457
  c1 = 20373828497176435167633953604896280749084861536083536617122139289929021045377176745113967394233342868062933415554192920963948057887324013008257380015103546511196207444982065505097904316167335975881412955740451727799394577357107415462104942067847048630173382510001061068806873459709567970640047451719077689284250663779574472232440594570502056709748603086893912068708152949459839465110567129133452824619222918019880393381073202052633467737917229789195417254877277542398992729106705037414050409175283815504552780234997208287185820010853470529752628470226853313501197054312938111140137899570545855875031148908922559079288
  c2 = 4360293477491071631082413589399984151934700148049881396354060511784164719699104502640364063839372357371432182276578283932647249629707984639755245731994004982047010862474568253438883825981211552726455647610616600152683140602219777227764342827766552684058977170125324805316413550680703753463380261978903747369677517090549750490497714726106808405188795507741435252228742048791254891796083781713724953974101730953449734214103419451007355326070889428042830527374106171411884042865409718813225704924308910578917985370161732700040769553579304781551439507813917217693054553136139858632877393572913681604198562756394542739717
  c3 = 4345261358659519189634881349240932351623603440440060460588285817392306152201826610576491755629698765088135761317793967803519010356869269204503397215039512744495117601932620637450095192646479479541571697381615227131485964855439316795397514445542660502760126364064850197352955455820341422106740318181122113707487426652989875585231637716536188004952356846847687782788196021954904944243050038759261831381697585862182084930662578928342538660648403902072793943235882313263403348511364765676275877687747514403142706712995406077875195587485333137738286810493929324782535392363155178660765334428891921464976278013274433592459
  c4 = 11163192691864487842504791707572292045010440994593022973064948393324184598662086767886111478358067883324039072186651857397731078118781186686459647088206129240315423019956385054334592265029781917246602461962626683725203283354094411740566113019140776580459728655850754495232498348144806199874330892136766891492831287879346899778473534258469040357585649045269842028785546606058644151580331160754603828262995696611984149905299109630697269974668616156412842759609194334129212734919638779629261074770920807952993453659743525451175541328430753432209789806184520128139906770561431423993324872179142853918272022140840732281811
  
  e1 = 17
  e2 = 23
  a = 1
  b1 = 12345
  b2 = 56789
  
  rsa1 = scryptos.crypto.RSA(e1, n)
  rsa2 = scryptos.crypto.RSA(e2, n)
  m1 = scryptos.crypto.attack.rsautil.franklin_reiter(rsa1, a, b2 - b1, c1, c2) - b1
  m2 = scryptos.crypto.attack.rsautil.franklin_reiter(rsa2, a, b2 - b1, c3, c4) - b1
  assert pow(m1 + 12345, e1, n) == c1
  assert pow(m1 + 56789, e1, n) == c2
  assert pow(m2 + 12345, e2, n) == c3
  assert pow(m2 + 56789, e2, n) == c4
  assert -4 * e1 + 3 * e2 == 1
  flag = pow(gmpy2.invert(m1, n), 4, n) * pow(m2, 3, n) % n
  assert pow(flag, e1, n) == m1
  assert pow(flag, e2, n) == m2
  print(Crypto.Util.number.long_to_bytes(flag))
  Nguồn Kimiyuki Blog
   
  Chỉnh sửa cuối: 07/06/17, 05:06 PM
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 4. Sugi_b3o

  Sugi_b3o Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 30/08/16, 10:08 AM
  Bài viết: 400
  Đã được thích: 300
  Điểm thành tích:
  63
  Quang Ngai | Lĩnh vực: Forensics | Số đội giải được 21 | Số điểm 100
  What’s the collection hiding?

  Download file:

  http://material.wargame.whitehat.vn/contests/13/QuangNgai.zip

  <md5:bf70a33a42b87edd532a274992bd7a08>

  Backup:

  http://bak.material.wargame.whitehat.vn/contests/13/QuangNgai.zip

  <md5:bf70a33a42b87edd532a274992bd7a08>
  Tải về giải nén, mở bằng hex xem header file
  upload_2017-6-7_19-16-58.png
  Search google .PXM và nhận được kết quả
  upload_2017-6-7_19-18-52.png

  Tiếp tục search với tên của nhà phát triển
  upload_2017-6-7_19-20-16.png
  Tìm được trang chủ của ứng dụng này,
  upload_2017-6-8_7-8-15.png
  Tải về cài đặt, đổi tên file ban đầu thành data.pxm
  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 02/07/17, 07:07 PM
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 5. avnh

  avnh W-------

  Tham gia: 28/04/16, 02:04 PM
  Bài viết: 10
  Đã được thích: 6
  Điểm thành tích:
  8
  Writeup Ha Long bay - Cryptography - 250 điểm
  Description:

  Mã:
  Decrypt the following code before enjoying your summer days at one of the most beautiful bays in the world - Ha Long bay.
  
  Download file here:
  
  http://material.wargame.whitehat.vn/contests/13/RSA.zip
  
  <md5:c6658022c6d9761ffa636fc6872ee85b>
  
  Backup:
  
  http://bak.material.wargame.whitehat.vn/contests/13/RSA.zip
  
  <md5:c6658022c6d9761ffa636fc6872ee85b>
  Tải file về và giải nén file RSA.zip ta có 2 file data.txtencrypt.py.

  File encrypt.py

  from Crypto.Util import number

  from secret import M, flag

  p = number.getPrime(512)
  q = number.getPrime(512)
  n = p * q
  e = 3

  assert (len(flag) < 18),"Fail!"

  fsplit = len(flag)/3

  m1 = M + chr(number.getRandomRange(32, 128)) + flag[:fsplit]
  m2 = M + chr(number.getRandomRange(32, 128)) + flag[fsplit:2*fsplit]
  m3 = M + chr(number.getRandomRange(32, 128)) + flag[2*fsplit:]

  m1 = int(m1.encode('hex'),16)
  m2 = int(m2.encode('hex'),16)
  m3 = int(m3.encode('hex'),16)

  C1 = pow(m1, e, n)
  C2 = pow(m2, e, n)
  C3 = pow(m3, e, n)


  Ta thấy đây là đoạn mã python dùng để mã hóa flag bằng key RSA tự sinh. Flag có độ dài nhỏ hơn 18 byte và được chia thành 3 phần gắn vào 1 xâu cố định, giữa 2 phần có nối bằng một byte ngẫu nhiên, từ đó ta có 3 xâu và mã hóa bằng khóa RSA để được 3 đoạn mã. Thông tin khóa công khai có trong file data.txt:

  n = 103812409689464886276475047044770609297885893720146571798654593885477457188425375786047017735691464865799751262776976174291152757506033948402223696021505470811665108707476725788296289255777914656800454451779117367605227364391483323666809650532860469176398816220707851639905500304208833022438234033264200398959
  e = 3

  C1 = 9317106922634505445328279149755295612464875825943780841886193649700131610057100771444165757592479299555845021862440454968502065319770337331674061960123779876709748994547507057835826773522733671492329400557540100987018908395372213360970889608191940631081957498661950679566048064234326337242245437800870328713
  C2 = 9314352234311777268152500810432217195086739647228997430466360767070638972017377674642639833356580951663634114522574738957708645348438979256455824440476178459296267056062724307782801856615506577790281367843133061096735566462588088807072141910079117362448136849082448630141871675817981866725491776400151339928
  C3 = 102298788718908831383454512674839558060033746080468660252243145800572734468521296602058538109452538907204027081338987796558296639830757629468491322438048912956916198524821066676689795698612028521062296901313097979278633376983280108123961097977187251599033620058543603046291262367128490175209233898073639549204


  Để ý khóa RSA dùng số mũ công khai e = 3 . Ta có thể dùng các tấn công hệ mã RSA với số mũ nhỏ để giải bài này.
  Cụ thể ta dùng Coppersmith's Short Pad để lấy hiệu các phần flag sau đó dùng Franklin-Reiter Related Message để tìm giá tri flag. Chi tiết các bạn có thể xem ở tài liệu Twenty Years of Attacks on the RSA Cryptosystem của Dan Boneh (phần 4.3 và 4.4).
  Code: solve.sage

  Mã:
   # source code http://inaz2.hatenablog.com/entry/2016/01/20/022936
  
  
  def short_pad_attack(c1, c2, e, n):
  
    PRxy.<x,y> = PolynomialRing(Zmod(n))
  
    PRx.<xn> = PolynomialRing(Zmod(n))
  
    PRZZ.<xz,yz> = PolynomialRing(Zmod(n))
  
  
    g1 = x^e - c1
  
    g2 = (x+y)^e - c2
  
  
    q1 = g1.change_ring(PRZZ)
  
    q2 = g2.change_ring(PRZZ)
  
  
    h = q2.resultant(q1)
  
    h = h.univariate_polynomial()
  
    h = h.change_ring(PRx).subs(y=xn)
  
    h = h.monic()
  
  
    kbits = n.nbits()//(2*e*e)
  
    diff = h.small_roots(X=2^kbits, beta=0.5)[0] # find root < 2^kbits with factor >= n^0.5
  
  
    return diff
  
  
  def related_message_attack(c1, c2, diff, e, n):
  
    PRx.<x> = PolynomialRing(Zmod(n))
  
    g1 = x^e - c1
  
    g2 = (x+diff)^e - c2
  
  
    def gcd(g1, g2):
  
      while g2:
  
        g1, g2 = g2, g1 % g2
  
      return g1.monic()
  
  
    return -gcd(g1, g2)[0]
  
  
  
  if __name__ == '__main__':
  
    n = 103812409689464886276475047044770609297885893720146571798654593885477457188425375786047017735691464865799751262776976174291152757506033948402223696021505470811665108707476725788296289255777914656800454451779117367605227364391483323666809650532860469176398816220707851639905500304208833022438234033264200398959
  
    e = 3
  
  
    C1 = 9317106922634505445328279149755295612464875825943780841886193649700131610057100771444165757592479299555845021862440454968502065319770337331674061960123779876709748994547507057835826773522733671492329400557540100987018908395372213360970889608191940631081957498661950679566048064234326337242245437800870328713
  
    C2 = 9314352234311777268152500810432217195086739647228997430466360767070638972017377674642639833356580951663634114522574738957708645348438979256455824440476178459296267056062724307782801856615506577790281367843133061096735566462588088807072141910079117362448136849082448630141871675817981866725491776400151339928
  
    C3 = 102298788718908831383454512674839558060033746080468660252243145800572734468521296602058538109452538907204027081338987796558296639830757629468491322438048912956916198524821066676689795698612028521062296901313097979278633376983280108123961097977187251599033620058543603046291262367128490175209233898073639549204
  
  
    nbits = n.nbits()
  
    kbits = nbits//(2*e*e)
  
    print "padding lenght %d bytes " % (kbits/8)
  
    print "upper %d bits (of %d bits) is same" % (nbits-kbits, nbits)
  
  
   
  
    diff = short_pad_attack(C1, C2, e, n)
  
    print "difference of two messages C1 and C2 is %d" % diff
  
    m = related_message_attack(C1, C2, diff, e, n)
  
    M1 = hex(int(m))[2:-1].decode('hex')
  
    M2 = hex(int(m+diff))[2:-1].decode('hex')
  
    print "Message of C1 is ", M1
  
    print "Message of C2 is ", M2
  
  
  
    diff = short_pad_attack(C1, C3, e, n)
  
    print "difference of two messages C1 and C3 is ", diff
  
    M3 = hex(int(m+diff))[2:-1].decode('hex')
  
    print "Message of C3 is ", M3
  
  
    print "Flag: ", M1[-5:] + M2[-5:] +M3[-5:]
  
   
   
  Chỉnh sửa cuối: 01/07/17, 12:07 PM
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  Sugi_b3o thích bài này.
 6. likehack

  likehack Active Member

  Tham gia: 08/01/17, 09:01 PM
  Bài viết: 32
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích:
  8
  Con Dao islands, thể loại misc cho một file text toàn là các face làm sao đây vậy các bác, mò hoài vẫn không biết làm, ai đó hint cho mình với, thanh mn nhìu {6}{6}
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  AndyCane1 thích bài này.
 7. AndyCane1

  AndyCane1 New Member

  Tham gia: 18/08/17, 10:08 PM
  Bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích:
  1
  Con Dao islands, làm như thế nào vậy, bạn nào có thể cho mình hint được không, mình làm hoài không ra, cảm ơn mọi người nhiều!!
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 8. avnh

  avnh W-------

  Tham gia: 28/04/16, 02:04 PM
  Bài viết: 10
  Đã được thích: 6
  Điểm thành tích:
  8
  Bài Con Dao islands, đầu tiên bạn phải tìm password cho file zip trong file Password.txt. Nếu bạn muốn một gợi ý thì mình đưa từ khóa "Brainfuck+". Còn chưa rõ thì bạn có thể xem ở đây.
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 9. AndyCane1

  AndyCane1 New Member

  Tham gia: 18/08/17, 10:08 PM
  Bài viết: 2
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích:
  1

  Cảm ơn bạn nhiều,
  frog.png
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 10. fireandice2017

  fireandice2017 New Member

  Tham gia: 27/10/17, 10:10 PM
  Bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích:
  1
  Cho em hỏi là bài crypto Da Nang 200 điểm cách decrypt là như thế nào vậy ạ. Em đọc write-up phía trên không có hiểu gì cả.
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 11. krone

  krone VIP Members

  Tham gia: 26/07/16, 03:07 PM
  Bài viết: 260
  Đã được thích: 138
  Điểm thành tích:
  43
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan